A nosa achega á educación infantil

Posts Tagged ‘lingua estranxeira’

Pete the cat

In MusicArte,VisionArte on 28/02/2012 at 08:24

Grazas á especialista de inglés do centro no que traballamos, coñecemos a “Pete the cat”, un gato que deseguido engaiola a nenos e nenas, obra de Eric Litwin (Mr. Eric), un polifacético artista mestura de músico, escritor e actor, que a máis de escribir, dá concertos e cursos por toda América, con programas que axudan a nenos e pais a desenvolver as súas potencialidades creativas, musicais e motrices.

O primeiro libro que publicou foi, “Pete the cat. I love my white shoes”, logo “Rocking in my school shoes”, ambos se acompañan de cancións moi pegadizas e cheas de ritmo para os pequenos.

Beautiful Oops

In ContArte on 14/01/2011 at 18:00

 

Pensábamos recomendar este libro para as especialistas de inglés en infantil, pero logo decatámonos de que é una fonte de aprendizaxe para todas e todos nós pola idea que intenta transmitir: transformar os erros en oportunidades.

Beautiful Oops”, un fermoso álbum sobre  animais que permite explorar as posibilidades dos accidentes: un anaco de papel roto, derrames de pintura, manchas, marcas, follas dobradas… e poderemos conseguir que apareza a maxia transformándoos na cabeza dun pingüín, nun can que sorrí ou nunha rá .

Para aprender dos erros.

 

Inglés en infantil

In ActualizArte on 02/05/2010 at 20:27

No ano 2009, publicouse “O inglés en infantil: unha porta ao plurilingüísmo”, un libro dirixido ao profesorado especialista en lingua estranxeira que imparte en educación infantil, coa finalidade de fornecelo de propostas de traballo que exemplifican como ha de concibirse a exposición ao inglés nesta etapa, unha etapa idónea para comezar a sentar as bases da futura competencia plurilingüe e intercultural do alumnado.

Ao longo da obra, faise un intento de que o profesorado especialista coñeza as características do desenvolvemento dos nenos e nenas de infantil; de como se traballa nestas idades; cal é o enfoque metodolóxico; como se pode e debe facer unha labor conxunta entre as titoras e as especialistas; finalmente, completase cunhas exemplificacións didácticas, para 3, 4 e 5 anos, así como unha para aulas mixtas. Recolle tamén un apartado de bibliografía e recursos para o profesorado.

De interese para o profesorado en xeral, non só para o de lingua estranxeira.

Lingua estranxeira en infantil

In InformArte on 02/05/2010 at 20:27

No barómetro do CIS do mes de febreiro, para o que se consultaron a 2491 persoas, analízase entre outros temas, a importancia que lle conceden ao coñecemento e estudo dunha lingua estranxeira. Destacamos que un 73,6% considera que se debería iniciar na educación infantil. Isto choca coa opinión de Uri Ruíz Bikandi, que nunha entrevista no nº 400 de Cuadernos de Pedagogía, de abril de 2010, di que “La introducción temprana del inglés en pequeñas dosis supone un costo enorme sin un rendimiento claro”.

Moito se ten debatido sobre este tema, e hai auténticos detractores e defensores. A Unión Europea, no 2007 insta a que isto se faga, considerando que pode ser moi beneficioso para os nenos e nenas porque non só lles permite desenvolver a competencia lingüística, senón que lles procura un maior sentimento de pertenza, cidadanía e comunidade. No mencionado estudo recóllense datos sobre o seu tratamento en Europa, así como uns principios educativos. No 2008, a Rede Eurydice, presentou un novo informe sobre o ensino de idiomas nos colexios europeos; a través de 40 indicadores amosa o seu respaldo a unha introdución cada vez máis temperá, xa que “é unha prioridade para os estados membros asegurar a aprendizaxe de linguas en infantil e primaria porque é xusto nesas etapas onde se forman as actitudes cara a outras linguas e culturas, así como os alicerces para a futura aprendizaxe de linguas”.

No caso dos rapaces e rapazas galegos, así como os dalgunha outra comunidade, o inglés é a terceira lingua dentro do seu sistema de educación bilingüe, polo cal poden xurdir dúbidas sobre lles supón unha sobrecarga cognitiva. Este aspecto xunto con outros, é tratado por Jasone Cenoz da Universidade do País Vasco nun artigo titulado “El aprendizaje del inglés desde educación infantil: efectos cognitivos, lingüísticos y afectivos”. Nel analiza si supón algún obstáculo para o desenvolvemento das outras dúas linguas cooficiais, si existe transferencia entre linguas, si os nenos/as de comunidades bilingües adquiren a lingua adicional con máis facilidade, e a influencia do factor idade. Finalmente apunta unha serie de condicións que garantan o ensino da lingua estranxeira.